Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 2017-18

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 2017-18

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

         ΘΕΜΑ: « Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκπαιδευτική πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ Λυκείου στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ οδικώς»

         Σήμερα την 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00π.μ στο γραφείο του

Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του η Επιτροπή η οποία συστήθηκε με την Πράξη 04/27-11-2017 του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου, με σκοπό την επιλογή τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει την 7ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ από 26/03/2018 έως 01/04/2018 σύμφωνα με το άρθρο 14παρ.2 της ΥΑ129287/Γ2/10-11-11 (ΦΕΚ τ.Β 2769/02-12-2011).

Τα παρόντα Μέλη της επιτροπής ήταν τα παρακάτω:

1.- Παραστατίδης Ιωάννης Διευθυντής του Λυκείου (Πρόεδρος)

2.- Παντζαρτζίδης Χαράλαμπος καθηγητής (Μέλος)

3.- Λιότσιος Βασίλειος Καθηγητής (Μέλος)

4.- Τραπεζανίδης Γεώργιος Μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου

5.- Βαϊρλή Θεανώ και Πετρόπουλος Μενέλαος πρόεδροι των τμημάτων της Γ΄ τάξης ως εκπρόσωποι των μαθητών του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου.

 

   Ο ως άνω Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε την επιτροπή για τις

ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά τέσσερεις (04) σφραγισμένες προσφορές από τα κάτωθι πρακτορεία :

1.- PERPERIDIS TAVEL

2.- ALMOPIA TRAVEL

3.- HERODOTUS TOURS

4.- HERMES TOURS

 

Οι παραπάνω προσφορές οι οποίες εστάλησαν εμπρόθεσμα στο Γενικό Λύκειο Εξαπλάτανου προς αξιολόγηση από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, καταρτίστηκαν σύμφωνα με την από 447/14-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε την κατάθεση προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή. Η πολυήμερη εκδρομή αφορά το Βελιγράδι (1 διανυκτέρευση), Βουδαπέστη (4 διανυκτερεύσεις) και Βελιγράδι (1 διανυκτέρευση), ως τόπων διαμονής. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτική εκδρομή στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ξεναγήσεις για τις οποίες ζητούνται επιπλέον και ξεναγοί. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα λεωφορεία και η κατηγορία των καταλυμάτων να είναι τουλάχιστον 4* σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου αφορούν:

την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, την ημιδιατροφή(πρωινό και

γεύμα),ξεναγός, Αρχηγός ? συνοδός του γραφείου, ιατρό στη διάθεση του αρχηγού εφόσον παραστεί ανάγκη, τα δωμάτια κυρίως τρίκλινα για τους μαθητές(όχι ράντσα) και μονόκλινα για τους καθηγητές, της εκδρομής και το ποσό των 1.000 ευρώ θα καταβληθεί μετά το πέρας της εκδρομής(εγγύηση καλής εκτέλεσης).

H Επιτροπή εξετάζοντας τις ως άνω απαιτήσεις του σχολείου, όπως αυτές

περιλαμβάνονται στην ως άνω πρόσκληση, απεικόνισε αυτές (προσφορές) στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού με σχετικά κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 447/14-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφού μελέτησε διεξοδικά τις τέσσερεις (4) προσφορές των πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

Αποφάσισε ομόφωνα

1. Να αναθέσει την διενέργεια της 7ήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄

τάξης του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου στο πρακτορείο Herodotus Tours

και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο

θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου

προς το σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του

συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί όλες τις προϋποθέσεις και παρέχει όλες

τις απαιτήσεις της προκήρυξης, είναι η πιο αξιόλογη ποιοτικά και οικονομικά

προσφορά, αφού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (349 ευρώ) κατά άτομο

από τις υπόλοιπες τέσσερις προσφορές.

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.- Δύο διανυκτερεύσεις (02) στο Ξενοδοχείο Hotel Β ή Queen Astoria στο Βελιγράδι 4(****), τέσσερις διανυκτερεύσεις (4) στο Ξενοδοχείο Hungaria ή Arena 4(****) στη Βουδαπέστη σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς με ημιδιατροφή (Πρωινά και γεύματα) .

2.- Κλιματιζόμενο λεωφορείο πρόσφατα ελεγμένα από τις αρμόδιες

υπηρεσίες με ζώνες ασφαλείας για τις μετακινήσεις στη διάρκεια της εκδρομής.

Μετάβαση οδικώς από το Σχολείο σε Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βελιγράδι και το

αντίστροφο καθώς και στους λοιπούς προβλεπόμενους προορισμούς καθώς και σε όλες τις μετακινήσεις που θα απαιτηθούν.

3- Ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της εκδρομής από την ασφαλιστική εταιρία GENERALI HELLAS Ασφαλιστική (Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

4.- Ξεναγοί οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής

5. Αρχηγό-συνοδό του Γραφείου.

6.- Διάθεση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ

Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την

ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα

διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τμήμα εκδρομών της ΔΔΕ

Πέλλας για την έγκριση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σήμερα 28/11/2017 στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου και της ΔΔΕ Έδεσσας. Δίνεται προθεσμία δύο εργασίμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η απεικόνιση των προσφορών ως προς το κύριο μέρος τους σε

Πίνακα

A/A

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜ/ΦΗ

 

ΞΕ/ΓΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ

Για το διάστημα

26/3/17 έως 1/4/17

1

Perperidis Travel

Theater 4* ή

Hotel Β 4*

Hungaria 4* ή

Arena 4*

4*

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

372

2

Almopia Travel

Queens Astoria 4*ή

Mr President

Hungaria 4* ή

Arena 4*

4*

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

505

3

Herodotus Tours

Queens Astoria 4*ή

Mr President ή

Mr President

Hungaria 4* ή

Arena 4*

4*

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

349

4

Hermes Tours

Theater 4* ή

Hotel Β 4*

Hungaria 4* ή

Arena 4*ή

Hotel Global 4*

4*

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

409

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

1.- Παραστατίδης Ιωάννης Διευθυντής του Λυκείου (Πρόεδρος)

2.- Παντζαρτζίδης Χαράλαμπος καθηγητής (Μέλος)

3.- Λιότσιος Βασίλειος Καθηγητής (Μέλος)

4.- Τραπεζανίδης Γεώργιος Μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου

5.- Βαϊρλή Θεανώ και Πετρόπουλος Μενέλαος πρόεδροι των τμημάτων της Γ΄ τάξης ως εκπρόσωποι των μαθητών του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου.